Madan Krishna Shrestha

0
More

Pasal Bata

  • March 13, 2017

[पसल बाट बिकी, सकेको म मान्छे।आँखा बाट सबको, झरेको म मान्छे।]…२ पसल बाट बिकी, सकेको म मान्छे। आकाश बाट झरेर हराएको, तारा।…२सबले छोडिदिएको, पहाडको धारा।…२पसल बाट...