Manoj Raj

0
More

Kaliyug Ma Nasha

  • February 10, 2017

कहिँ रुपको नशा, कहिँ पैसाको।कहिँ चढ्दो जवानी र वैश को।कहिँ बलको नशा, कहिँ छलको नशा।कहिँ सस्तो, महँगो रक्सीको।कलियुगमा नशा, धेरै सस्तो भो।…२ सस्तो भो, धेरै सस्तो भो…३।कलियुगमा...