0

Kohi Bolima

Share
कोहि बोलीमा रस हुन्छ, कोहि बोलीमा रिस।…२
यहि बोलीले गर्दा पिउँछन, मानिसले बिष (राजै)…२।
अमृतको धारा हुन्छ, कोहि बोलीमा धार। …२
यहि बोलीले गर्दा छाती, हुन्छ वारपार (राजै)…२।
कोहि बोलीमा रस हुन्छ…हो।

दुख पर्दा हात दिन्छ, कोहि बोलीले घात।…२
यहि बोलीले गर्दा छुट्छन, मिठो मिठो साथ (राजै)…२।
कोहि बोलीमा रस हुन्छ, कोहि बोलीमा रिस।
यहि बोलीले गर्दा पिउँछन, मानिसले बिष (राजै)…२।
कोहि बोलीमा रस हुन्छ…हो।

जुनतारा खसाईदिन्छ, कोहि बोलीले फसाईदिन्छ।…२
यहि बोलीले  गर्दा आँखा, जीवनभर रसाउँछ।
कोहि बोलीमा रस हुन्छ…हो।
कोहि बोलीमा रस हुन्छ, कोहि बोलीमा रिस।…२
यहि बोलीले गर्दा पिउँछन, मानिसले बिष (राजै)…२।
अमृतको धारा हुन्छ, कोहि बोलीमा धार। …२
यहि बोलीले गर्दा छाती, हुन्छ वारपार (राजै)…२।
कोहि बोलीमा रस हुन्छ…हो।

अमृतको धारा हुन्छ…हो।
कोहि बोलीमा रस हुन्छ…हो।