0

Nira

Share
हो निर।…२
[निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनी।
निर, कहिले होला माया सँग, माया मिसाउनी।]…२

मै हुँ फकाउनी, सधै मै हुँ फकाउनी।…२
आखुम, मै रिसाउँदा माया पिरेम कल्ले बचाउनी।
[निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनी।
निर, कहिले होला माया सँग, माया मिसाउनी।]…२

[निर सेती बगर, निर सेती बगर।
निर मन परेको मायालुको, माया नमार।]…२
निर माया नमार, निर माया निर।
माया नमार, निर माया नमार।
मनको भारी बोझ हुँदा, मै हुँ बिसौनी।
[निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनी।
निर, कहिले होला माया सँग, माया मिसाउनी।]…२

मै हुँ फकाउनी, सधै मै हुँ फकाउनी।…२
मै रिसाउँदा के पो होला, माया पिरती।
निर माया पिरती, निर माया पिरती।
निर चखेवाको जोडी जस्तो, हाम्रो पिरती।
[निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनी।
निर, कहिले होला माया सँग, माया मिसाउनी।]…२

हो निर !!! …५