0

RISAYENI AFNAI – RAM KRISHNA DHAKAL

Share

{risauda ni aafnai khusi huda ni afnai/2
sadhai bhari timi meri j gare ni aafnai}2
risauda ni aafnai ..


kahile khusi fijayera dukha tipdai falyou
kahile dukha chhati bhitra lukayera hasyou
kaiyou yaad badliye tara timi aafnai
khusi huda ni aafnai dukhi huda ni aafnai
sadhai bhari timi meri j gare ni aafnai
risauda ni aafnai

{kahile kahi sangai royou kahile sangai hasyou
aangalo ma badhiyera dukha sukha badhyou}X2
barsau bityo gham chhayama tara timi aafnai
haso chhare ni aafnai aansu jhare ni aafnai
sadhai bhari timi meri j gare ni aafnai
risauda ni aafnai